Slim-Zakendoen privacyverklaring

Slim-Zakendoen erkent het fundamentele belang van privacy, veiligheid en databescherming voor klanten en partners overal ter wereld. We streven ernaar bij al onze activiteiten bescherming te bieden die het wettelijke minimum overschrijdt en hanteren consistente, strenge beleidsregels en procedures. Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijk en over de keuzes die u kunt maken rond de manier waarop wij informatie over u verzamelen en gebruiken, inclusief informatie die verzameld wordt bij uw online-activiteit, apparatuurgebruik en informatie die aan Slim-Zakendoen verstrekt is ten behoeve van personeelswerving en personeelsbeleid. Deze Privacyverklaring geldt voor alle bedrijven die verbonden zijn met Slim-Zakendoen en alle daarbij behorende websites, domeinen, diensten, applicaties en producten. Deze Privacyverklaring geldt niet voor applicaties, producten, diensten, websites of socialmediafuncties van derden die kunnen worden benaderd via links die wij ter informatie of voor uw gemak aanbieden. Wanneer u die links volgt, verlaat u de website van Slim-Zakendoen en kan informatie over u worden verzameld of gedeeld door een derde partij. Wij hebben geen controle over deze websites van derden, noch over hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze. Websites van derden worden niet door ons ondersteund of aanbevolen. Wij raden u aan altijd het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt voordat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Onze privacybeginselen

Wij hebben een op toerekenbaarheid gebaseerd programma en houden ons aan de volgende beginselen die gebaseerd zijn op internationaal erkende raamovereenkomsten en principes van privacy- en databescherming:

Wettigheid, billijkheid en transparantie
Wij verwerken persoonsgegevens conform de wet en met transparantie en billijkheid jegens u. Onze dataverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd: 1) met uw toestemming; 2) om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen; 3) voor de legitieme doeleinden van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, het bevorderen van innovatie en het bieden van een naadloze klantervaring; of 4) anderszins overeenkomstig de wet.

Melding en keuze inzake het gebruik van gegevens
Wij zijn transparant, informeren u en bieden u keus met betrekking tot de soorten persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt. Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor doeleinden die in tegenspraak zijn met deze beginselen, met onze Privacyverklaring of met specifieke kennisgevingen in verband met Slim-Zakendoen.

Gegevenstoegang
Wij bieden u redelijke toegang en de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die u met ons heeft gedeeld te bekijken, te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen.

Integriteit van informatie en beperking van doel en toepassing
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die zijn vermeld op het moment dat deze werden verzameld of voor andere verwante doelen, conform de wetgeving. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens accuraat, compleet en actueel zijn.

Databeveiliging
Om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking, implementeren wij krachtige informatiebeveiliging in onze eigen activiteiten en leveren wij toonaangevende producten en oplossingen met een hoog niveau aan databeveiliging.

Verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte
Wij beseffen de potentiële risico’s van de overdracht van persoonsgegevens tussen Slim-Zakendoen entiteiten of naar derde partijen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld wanneer derde partijen contractueel verplicht zijn om vergelijkbare beschermingsniveaus te bieden.

Verhaal, toezicht en handhaving
Wij zetten ons in om eventuele zorgen over uw persoonsgegevens weg te nemen. Wij nemen vrijwillig deel aan verschillende internationale privacyprogramma’s die verhaalmogelijkheden bieden voor individuele personen die menen dat Slim-Zakendoen hun rechten niet voldoende heeft gerespecteerd.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om uw relatie met Slim-Zakendoen te beheren en u beter van dienst te zijn door een gepersonaliseerde ervaring en interactie met ons. Wij gebruiken uw gegevens onder meer voor het volgende:

Klantervaring
Wij bieden een naadloze klantervaring door accurate contact- en registratiegegevens te onderhouden, uitgebreide klantondersteuning te bieden, producten, diensten en kenmerken te bieden die voor u interessant kunnen zijn en u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes. Wij gebruiken uw gegevens ook om een ervaring op maat te bieden, de Slim-Zakendoen communicatie die u ontvangt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van Slim-Zakendoen.

Administratieve communicatie
Communicatie met u over Slim-Zakendoen. Administratieve communicatie kan onder meer het volgende inhouden: antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie over serviceverlening en garantie en bedrijfsnieuws over fusies, overnames of splitsingen.

Beveiliging
Waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, kenmerken en diensten en voorkomen en detecteren van bedreigingen van de beveiliging, fraude of andere strafbare of kwaadwillige activiteiten die uw gegevens in gevaar kunnen brengen. In onze contacten met u zullen wij bovendien redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren door u bijvoorbeeld om een wachtwoord en gebruikers-id te vragen voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Wij maken gebruik van extra beveiligingsmaatregelen, zoals CCTV, om onze fysieke locaties te beschermen.

Bedrijfsprocessen
Dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals werving van personeel, het verifiëren van uw identiteit, het uitvoeren van bedrijfsonderzoek en analyses, bedrijfsrapportage en beheer, werknemerstraining en quality assurance (waarbij ook gesprekken met onze klantondersteuning kunnen worden gevolgd of opgenomen) en het winnen van nieuwe klanten.

Reclame
Gepersonaliseerde promoties en aanbiedingen (conform uw Privacyvoorkeuren) voor Slim- Zakendoen en geselecteerde partnerwebsites. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van tools voor het automatisch verzamelen van data. Wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers van marketingdiensten en digitale marketingnetwerken om advertenties aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn.

Naleving van de wet
Naleven van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, eisen van de overheid en wetshandhavers om ervoor te zorgen dat onze diensten en producten goed werken, om onszelf, onze gebruikers en onze klanten te beschermen en eventuele geschillen met klanten op te lossen.

Privacy van kinderen
Slim-Zakendoen verzamelt niet doelbewust informatie over kinderen zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving en richt zijn websites of mobiele applicaties niet op kinderen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Om toegang of openbaarmaking door onbevoegden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de informatie niet wordt misbruikt, maken wij gebruik van redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die wij verzamelen en verwerken te beschermen. Slim-Zakendoen bewaart informatie zoals noodzakelijk of wettelijk toegestaan en zolang de gegevens een legitieme zakelijke toepassing hebben. Tijdens het verzamelen, verzenden of bewaren van gevoelige informatie zoals financiële gegevens maken wij gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, toepassing of openbaarmaking. Bij het verzenden van uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via internet, beschermen wij die met behulp van encryptie, bijvoorbeeld latere versies van het TLS-protocol (Transport Layer Security).

Hoe wij uw gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als volgt:

Delen met HP bedrijven
Slim-Zakendoen is een entiteit van HP. Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan Partners van HP die gelieerd zijn aan Slim-Zakendoen. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn wordt het personeel van HP jaarlijks op de hoogte gehouden van de privacyrichtlijnen in het kader van de verplichte Integriteit bij HP-training. Door onze websites te bezoeken, door u aan te melden voor een product of dienst, door een account aan te maken of door anderszins persoonsgegevens aan Slim-Zakendoen te verstrekken, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen binnen het wereldwijde netwerk van HP entiteiten en de aan dit programma gelieerde Partners van HP, op basis van de hierboven genoemde internationale programma’s.

Delen met dienstverleners
Wij maken gebruik van dienstverlenende bedrijven die bepaalde aspecten van onze bedrijfsactiviteiten namens ons beheren of ondersteunen. Deze kunnen zich in de Verenigde Staten of op andere plaatsen in de wereld bevinden. Zij leveren diensten zoals creditcardverwerking en fraudebestrijding, klantondersteuning, verwerking van bestellingen, levering van producten, personalisering van content, reclame- en marketingactiviteiten (inclusief digitale en gepersonaliseerde advertenties), IT-services, e-mailservice, datahosting, live-help, incasso en beheer of ondersteuning van Slim-Zakendoen websites. Onze dienstverleners zijn contractueel gebonden om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen veilig te verwerken en mogen de persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het leveren van de diensten zoals opgedragen door Slim-Zakendoen. Wij nemen ook maatregelen om een passende bescherming te bieden bij overdracht van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving.

Bedrijfstransacties
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Slim-Zakendoen om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij dergelijke transacties kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan potentiële of werkelijke kopers of persoonsgegevens ontvangen van verkopende partijen. Wij zorgen er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.

Naleving van de wet
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer wij te goeder trouw menen daartoe verplicht te zijn om: (i) aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politie, rechtbanken, regelgevende en andere overheidsinstanties te voldoen, met inbegrip van vereisten in verband met nationale veiligheid of andere bevelen van wetshandhavers; (ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere strafbare activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (iv) de rechten en eigendommen van HP en haar dochtermaatschappijen af te dwingen of te beschermen; (v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van Slim-Zakendoen, haar werknemers en derden die zich op het terrein van Slim-Zakendoen bevinden of gebruikmaken van eigendommen van Slim-Zakendoen, wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.

Delen met andere partijen
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met: (i) organisaties voor kredietregistratie en fraudebestrijding; (ii) incassobedrijven (voor bij ons openstaande schulden); (iii) verzekeringsmaatschappijen, als u via ons een verzekeringspolis heeft aangeschaft (bv. Care Packs); (iv) andere derde partijen zoals onze channel partners, na de juiste kennisgeving en toestemming. Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens gehanteerd overeenkomstig hun privacybeleid. Dit kan verschillen van het privacybeleid en de privacypraktijken van Slim-Zakendoen.

Uw privacyvoorkeuren wijzigen

U heeft de keuze om u te abonneren op berichten van ons over specifieke Slim-Zakendoen communicatie. U kunt er ook voor kiezen om algemene berichten van Slim-Zakendoen te ontvangen en u kunt kiezen hoe u die berichten wilt ontvangen, bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, op uw mobiele device of online. Behalve bij de bron kunt u uw keuzes voor het ontvangen van abonnementen of informatie ook op andere manieren maken of wijzigen. Deze worden in de volgende gedeelten beschreven. Deze opties gelden niet voor berichten over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, updates van drivers of andere administratieve en transactiegerelateerde berichten, aangezien deze berichten niet primair als promotie bedoeld zijn.

Berichten waarop u zich heeft geabonneerd
Onder berichten waarop u zich heeft geabonneerd worden verstaan: nieuwsbrieven per e-mail, software-updates, enz., die u expliciet heeft aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan. Als u geen informatie meer wilt ontvangen die u heeft aangevraagd, kunt u deze op de volgende manieren opzeggen:

 • Selecteer in de e-mail de link Opt out of Unsubscribe of volg de instructies om op te zeggen, die in alle berichten waarop u bent geabonneerd te vinden zijn.
 • Om berichten op te zeggen die u op mobiele devices ontvangt, antwoordt u op het bericht met de woorden STOP of END.
 • Contact opnemen met onze Data Protection Officer via het HP Privacy Office. Vermeld uw naam, contactgegevens en in het bijzonder relevante informatie over de HP abonnementen die u niet langer wilt ontvangen.

Algemene berichten
Onze algemene berichten bevatten informatie over producten, diensten en/of ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen, gepersonaliseerde informatie, gerichte reclame of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles.

Hoe wij hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruiken

Wij maken bij Slim-Zakendoen gebruik van cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën (samen hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling genoemd) en staan bepaalde andere bedrijven toe dit ook te doen. Dit doen wij om: meer inzicht te krijgen in uw gebruik van Slim Zakendoen; u een betere gebruikerservaring te bieden met gepersonaliseerde functionaliteit en content; onze advertenties en marketing optimaal af te stemmen; derdepartij-reclamebureaus in staat te stellen onze advertenties overal op internet speciaal op uw interesses af te stemmen. Klik hier voor Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling. Meer informatie over hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling vindt u op: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Ons gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden met een kleine hoeveelheid informatie die op uw apparaat worden gedownload of (technisch gesproken) naar de browser die u op dat apparaat gebruikt wanneer u een website bezoekt. De entiteit die cookies op uw browser plaatst, kan vervolgens de informatie in de betreffende cookies lezen. Cookies worden geclassificeerd als sessiecookies die niet op uw computer blijven staan wanneer u de browser sluit of als ‘permanente cookies die op de computer bewaard blijven totdat zij worden gewist of verlopen zijn. Verschillende soorten cookies worden gebruikt om verschillende functies uit te voeren, zoals hieronder wordt uitgelegd:

 • Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn: Sommige cookies zijn nodig om u in staat te stellen door onze websites te navigeren en de functionaliteit, zoals het betreden van beveiligde gebieden, te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen wij geen passende content tonen op basis van het type apparaat dat u gebruikt.
 • Wij gebruiken cookies om uw keuzes te onthouden: Deze cookies helpen ons de keuzes die u maakt op onze websites te onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt) en om uitgebreide, gepersonaliseerde kenmerken te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te onthouden die u heeft aangebracht in tekstgrootte, lettertype en andere onderdelen van webpagina’s die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, zoals het bekijken van een video of het leveren van commentaar op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en de cookies kunnen uw browseractiviteit op andere websites niet volgen.
 • Wij gebruiken cookies om uw ervaring te personaliseren: Wij gebruiken cookies om de manier waarop onze websites zich gedragen of er uitzien te veranderen om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden op basis van informatie die wij afleiden uit uw gedrag op onze websites of informatie die hij al hebben omdat u bijvoorbeeld als klant geregistreerd bent. Deze cookies worden gebruikt om bij een volgend bezoek aan onze websites de diensten of inhoud die wij u tonen en het uiterlijk van de website aan te passen. Als u bijvoorbeeld webpagina’s personaliseert of u aanmeldt voor producten of diensten, helpt een cookie onze webpaginaserver om uw specifieke gegevens op te halen. Wanneer u onze websites een volgende keer bezoekt, wordt de eerder verstrekte informatie opgehaald zodat u functionaliteit die u eerder heeft gekozen op de website gemakkelijk weer kunt gebruiken. Als u regelmatig meer dan één device of computer gebruikt, kunnen wij cookies combineren om u op verschillende apparaten dezelfde online ervaring te bieden. Wij kunnen de informatie die u ziet ook aanpassen op basis van wat wij al over u weten, zodat u minder lang hoeft te zoeken. Dankzij het gebruik van cookies kunnen wij elke bezoeker van onze website een eigen, unieke
  internetervaring geven.
 • Wij gebruiken cookies voor prestatie- en analysedoeleinden: Wij gebruiken onze eigen cookies en/of die van derden en andere identificatiemogelijkheden (zoals webbakens) om te kijken hoe u onze websites en diensten gebruikt. Aan de hand daarvan kunnen wij de prestaties verbeteren en de websites afstemmen op de voorkeur van onze klanten en bezoekers. Cookies en webbakens kunnen bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden worden gebruikt: testen van verschillende ontwerpen en zorgen dat onze websites een consistente uitstraling hebben; de interactie van onze gebruikers met onze websites en communicatie volgen en daarvan trendanalyses maken; fouten traceren en de effectiviteit van onze promotiecampagnes meten. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, uitgevoerd door Google Inc., om het gebruik van en activiteiten op onze website bij te houden.
  De verzamelde gegevens worden meestal geaggregeerd om trends en gebruikerspatronen te creëren voor bedrijfsanalyse, verbetering van websites/platformen en prestatiemetingen. Onze cookies of de daaruit voortkomende analyses kunnen ook met onze zakelijke partners worden gedeeld. Wij verzamelen onder meer informatie over de aantallen bezoekers van onze websites, hoeveel klanten inloggen, wanneer zij een bezoek brachten, hoe lang dat duurde, welke gedeelten van onze websites en welke diensten zij bekeken. Deze informatie wordt meestal niet gebruikt om u individueel te identificeren. Wij kunnen ook soortgelijke informatie ontvangen over bezoekers op de websites van onze partners.
 • Wij gebruiken cookies om gericht te kunnen adverteren: Wij staan dataleveranciers toe om cookies of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling te gebruiken op Slim- Zakendoen om het mogelijk te maken onze eigen content en reclame te presenteren en de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten. Deze cookies kunnen onidentificeerbaar gemaakte demografische of andere gegevens bevatten die gekoppeld zijn aan gegevens die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv. uw e-mail adres). Deze kunnen wij met de dataleveranciers delen in een versleutelde, niet door mensen leesbare vorm. Als u geregistreerd gebruiker bent, is de informatie die op onze websites wordt verzameld niet anoniem en kunnen wij die informatie samen met andere gegevens die wij over u hebben of afleiden, zoals uw voorkeuren, gebruiken om inhoud, diensten, advertenties en aanbiedingen op uw belangstellingen af te stemmen. U kunt gerichte reclame op onze website weigeren door deze cookies te blokkeren zoals beschreven inUw keuzemogelijkheden met betrekking tot hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling. Hieronder kunt u meer lezen over advertentiecookies die door derden worden gebruikt.

Reclamecookies van derden en cookies van social media

Wij staan adverteerders en andere derde partijen (zoals bepaalde retailpartners) toe om cookies op onze websites te plaatsen waarmee zij zowel op als buiten Slim-Zakendoen websites advertenties kunnen plaatsen die voor u relevant en interessant zijn. Wij maken ook gebruik van remarketingtags (bv. Google en Bluekai) om onze retailpartners in staat te stellen reclame te maken voor producten die u op onze website heeft bekeken. Wij delen met deze adverteerders en derde partijen echter geen informatie waardoor u rechtstreeks te identificeren bent. Deze adverteerders en andere derde partijen (inclusief de reclamenetwerken, reclamebureaus en andere dienstverleners die zij gebruiken) kunnen aannemen dat gebruikers die interactie hebben met of klikken op gepersonaliseerde advertenties of content deel uitmaken van de groep waarop de advertentie of content gericht is.

Meer informatie over enkele van onze partners voor gerichte, op belangstelling gebaseerd
reclame vindt u op de volgende websites:

Houdt u er rekening mee dat dit geen compleet overzicht is en dat de lijst periodiek kan worden bijgewerkt.

Andere informatie delen met adverteerders

Wij kunnen informatie over u doorgeven aan leveranciers van reclametechnologie, zodat zij uw apparaten kunnen herkennen en u content en advertenties kunnen presenteren op basis van uw interesse. Die informatie kan uw naam, postadres, e-mailadres, apparaat-id en andere identificaties in versleutelde vorm bevatten. De leveranciers kunnen de informatie in versleutelde of onidentificeerbare vorm verwerken. Deze leveranciers kunnen aanvullende informatie van u verzamelen, zoals uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem; zij kunnen informatie over u combineren met informatie van andere bedrijven via coöperaties voor het delen van data waaraan wij deelnemen; zij kunnen ook hun eigen unieke cookie op uw browser plaatsen en herkennen. Deze cookies kunnen bepaalde demografische of andere data bevatten in onidentificeerbaar gemaakte vorm.

Cookies kunnen ook worden gebruikt wanneer u informatie deelt via de knop voor delen via social media op de websites. Het sociale netwerk registreert dat u op de knop heeft gedrukt. Deze informatie kan worden gekoppeld met activiteiten voor doelgerichte benadering en advertenties. De soorten cookies die deze derde partijen plaatsen en de manier waarop zij de daarmee verzamelde informatie gebruiken zijn afhankelijk van het privacybeleid van de betreffende bedrijven. Voor informatie over hoe u gerichte reclame kunt weigeren kunt u de bovengenoemde websites raadplegen of Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot automatische gegevensverzameling en online tracking lezen.

Andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling

Webbakens

Wij maken gebruik van webbakens (meestal in combinatie met cookies) en staan derden toe dat te doen om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en uw interactie met e-mail of andere berichten, om de performance te meten en u zo relevant mogelijke informatie en advertenties aan te bieden. Een webbaken (ook webbug of clear GIF genoemd) is een transparante grafische afbeelding (meestal van 1 pixel bij 1 pixel) die kan worden ingesloten in online content, video’s en e-mails en die een server in staat stelt bepaalde soorten informatie op uw apparatuur te lezen, te weten of u bepaalde content of een specifiek e-mailbericht heeft bekeken, inclusief de datum en tijd waarop u het baken heeft bekeken en het IP-adres van uw apparaat. Wij kunnen bijvoorbeeld webbakens opnemen in onze promotie-e-mails of nieuwsbrieven om te bepalen of onze berichten zijn geopend, of er actie op is ondernomen en of onze e-mailcampagnes goed werken.

Ingesloten weblinks
E-mailberichten van Slim-Zakendoen, door Slim-Zakendoen voorgeconfigureerde internettoetsen op uw toetsenbord en voor promotiedoeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen bevatten vaak links die u via de servers van Slim-Zakendoen naar een relevant deel van het internet leiden. Hierbij kan Slim-Zakendoen de in deze links ingebouwde URL eventueel wijzigen en zo nodig de doeltreffendheid van onze marketinginitiatieven vaststellen. Slim-Zakendoen kan daarmee ook vaststellen of u op weblinks in e-mailberichten heeft geklikt. Deze informatie kan vervolgens aan uw persoonlijke identiteit worden verbonden.

Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot automatische gegevensverwerking en
online tracking

Waar van toepassing hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies en andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling waarmee informatie op uw apparaat wordt opgeslagen of benaderd.

Cookies
Als u helemaal geen cookies of alleen bepaalde cookies wilt toestaan, kunt u dat doen via uw browserinstellingen. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken en om reeds geplaatste cookies te verwijderen. In de helpfunctie van uw browser of op de website www.allaboutcookies.org vindt u uitgebreide informatie over de opt-outprocedures in verschillende browsers.

Denkt u er wel aan dat, wanneer u bepaalde soorten cookies uitschakelt, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteit op onze websites of geen toegang heeft tot bepaalde content of functionaliteit.

Om ervoor te zorgen dat u op onze websites niet wordt getraceerd door Google Analytics gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u zich in de EU bevindt en cookies van derde partijen in verband met op belangstelling gebaseerde reclame wilt weigeren, gaat u naar www.youronlinechoices.eu.

In de V.S. en Canada voldoen wij aan de Digital Advertising Alliance industriestandaarden voor op belangstelling gebaseerde reclame. Als u zich in de V.S. bevindt kunt u hier klikken voor meer informatie over keuzemogelijkheden inzake reclame; in Canada kunt u hier klikken. In de V.S. biedt het Network Advertising Initiative de mogelijkheid om een aantal advertentiecookies te weigeren. Kijk voor meer informatie op www.networkadvertising.org. De keuze voor opt-out betekent niet dat u geen online reclame meer ontvangt. Het betekent alleen dat het bedrijf of de bedrijven waarvoor u opt-out heeft gekozen u niet langer advertenties aanbieden die afgestemd zijn op uw webvoorkeuren en gebruikspatronen.

Sommige nieuwere webbrowsers bevatten ‘Do Not Track’-functionaliteit, om te voorkomen dat u wordt gevolgd. Momenteel bestaat er nog geen industriestandaard voor het afhandelen van ‘Do Not Track’-verzoeken, dus mogelijk reageren onze websites niet op de ‘Do Not Track’- verzoeken of headers van deze browsers.

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met het HP Privacy Office.

Webbakens
Omdat webbakens hetzelfde zijn als ieder ander contentverzoek dat wordt opgenomen in de opmaak van een webpagina, is opt-out of weigeren niet mogelijk. U kunt webbakens in e-mailberichten mogelijk uitschakelen door de afbeeldingen in het bericht niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier worden webbakens of andere hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie voor verdere informatie hierover de bij uw e-mailprogramma of door uw serviceleverancier geleverde informatie. Webbakens kunnen in sommige gevallen worden uitgeschakeld door cookies te weigeren of door de instellingen voor cookies in uw browser aan te passen.

Ingesloten weblinks
Als u niet wilt dat wij bijhouden op welke links u klikt, kunt u:

 • de indeling waarin u berichten van Slim-Zakendoen ontvangt wijzigen (d.w.z. een tekstversie ervan kiezen, indien mogelijk) of in onze e mailberichten bewust niet op links klikken;
 • de door Slim-Zakendoen voor promotionele doeleinden op het bureaublad van uw pc voorgeïnstalleerde pictogrammen verwijderen of hier bewust niet op klikken;
 • de internettoetsen op uw toetsenbord (indien van toepassing) zodanig herconfigureren dat er een URL van uw keuze wordt geopend; zie hiervoor de bij uw pc geleverde documentatie.

Gebruik maken van uw rechten en contact opnemen met ons

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij over u onderhouden. Bovendien heeft u het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken of om te verzoeken om rectificatie, aanvulling, beperking, anonimisering of verwijdering van uw persoonsgegevens en om uitleg te vragen over de verwerking. In bepaalde gevallen kan uw verzoek worden geweigerd wegens een gegronde uitzondering, bijvoorbeeld wanneer door het beschikbaarstellen van de informatie ook persoonsgegevens van een andere persoon bekend worden of wanneer het ons wettelijk verboden is om dergelijke informatie bekend te maken.

Contact met ons opnemen

Uw mening is voor ons belangrijk. Als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een mogelijke inbreuk op de lokale privacywetgeving, kunt u deze per e-mail richten aan het HP Privacy Office of schrijven naar het juiste adres hieronder:

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
T.a.v.: Privacy Office
20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
Boulogne-Billancourt
Frankrijk

Alle communicatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw communicatie zal onze vertegenwoordiger binnen redelijke termijn contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en te reageren op uw zorgen. Wij streven ernaar uw problemen snel en passend op te lossen.

Als wij uw zorgen niet kunnen wegnemen, heeft u het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende privacy-autoriteit of via gerechtelijke procedures verhaal te halen indien u meent dat inbreuk is gemaakt op uw rechten. Als u vragen, problemen of klachten heeft in verband met onze deelname aan het EU-VS Privacyschild, lees dan het gedeelte over onze deelname aan internationale privacyprogramma’s.

Wijzigingen in de Slim-Zakendoen privacyverklaring

Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met de bijgewerkte herzieningsdatum. Als wij belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen waardoor onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina’s te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.